Agrostav - Ústí nad Orlicí

Prodej stavebních pozemků pro výstavbu RD v Ústí nad Orlicí, městské části Hylváty

Nabídka stavebních pozemků v Ústí nad Orlicí - k.ú. Hylváty

Parcely aktuálně k dispozici

Parcela č.1

Velikost parcely: 831 m2

Cena: 2 992 000 Kč

Parcela č.5

Velikost parcely: 842 m2

Cena: 3 031 000 Kč

Parcela č.9

Velikost parcely: 2 562 m2

Cena: 4 981 000 Kč

Parcela č.13

Velikost parcely: 883 m2

Cena: 2 827 000 Kč

Cenová mapa pozemků

Pro každou parcelu je individuálně určena její cena.

Průměrná velikost parcely činí 860 m2.

Cena je u každé z nich volena s ohledem na velikost zastavitelné části pozemku a činí 1 994 Kč - 3 600 Kč za 1 m2 .

Výše je uveden seznam parcel. Po kliknutí na číslo parcely se Vám zobrazí celková plocha a prodejní cena.

Časový průběh prodeje

Zájemce po zvážení koupě a svém rozhodnutí získat pozemek, uhradí rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč a zároveň s ním bude uzavřena Rezervační smlouva. (Stane se Kupujícím.)

Pro zájemce budou organizované pracovní schůzky jak s prohlídkou na místě samém, tak v případě potřeby v sídle společnosti. O všech termínech budou zájemci dopředu informováni.

V termínu určeném v rezervační smlouvě bude Kupující vyzván k uzavření kupní smlouvy. Zápis jeho vlastnického práva do Katastru nemovitostí bude proveden po 20-dnech od data vkladu kupní smlouvy.

Pozemky nejsou a nebudou zatíženy povinností vystavět na nich v jakémkoliv časovém horizontu stavbu rodinného domu

Zájemcům - kupujícím bude pro jejich zástavního věřitele umožněno zřízení zástavního práva na kupovaný pozemek a zároveň doloženo Prohlášení či Smlouva s Městem Ústí nad Orlicí o převzetí pozemku komunikace do majetku Města.

Co bude obsahem Rezervační smlouvy?

Zájemce, který provede Rezervaci (odesláním Dotazníku o rezervaci) bude kontaktován a po vzájemné dohodě pozván k uzavření a podpisu Rezervační smlouvy (v sídle AGS Hylváty, s.r.o. – Lochmanova ulice 1400, Ústí nad Orlicí), zároveň provede úhradu rezervačního poplatku ve výši 50.000 Kč.
Image

Mám zájem o nabízený pozemek

Formulář pro získávání informací od zájemců o parcely

Osobní údaje

Prosím vyberte parcelu o kterou máte zájem

Prosím, zadejte vaše jméno

Prosím, zadejte vaše příjmení

Chybná e-mailová adresa

Prosím vyplňte, abychom Vás mohli kontaktovat

Prosím vyplňte

Prosím zadejte město

Prosím zadejte vaše PSČ

Please select a date when we should contact you.

Váš dotaz

Máte-li zájem o některou z parcel a nenašli jste odpověď na Vaši otázku na našich stránkách, zanechte nám na sebe kontaktní údaje s dotazem a my se Vám ozveme.

Prosím, zadejte Vaše celé jméno

Chybná e-mailová adresa. Prosíme o kontrolu

Máte-li zájem o konkrétní parcelu, prosím vyberte

Prosím vyberte číslo parcely, která se Vás zaujala

Invalid Input

Chtěli byste se něco blíže dovědět o projektu a jeho technické stránce?

Technicko-ekonomický popis projektu

Investorem a prodávajícím v jedné osobě je firma:

AGS Hylváty, s.r.o.
IČ: 174 52 457
se sídlem Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 49962, zastoupená p. Matoušem Pořickým - jednatelem společnosti

Pro lokalitu a její zasíťování byla vyhotovena projektová dokumentace firmou:

Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.
se sídlem Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí

Stavební práce probíhají a budou dokončeny nejpozději do 04/2024. Vydání kolaudačních souhlasů pro jednotlivé objekty stavby (inženýrské sítě – rozvody elektro, vody, kanalizace a datového kabelu spolu s komunikací) proběhne následně.

Situační umístění nabízených stavebních parcel, pozemků :

Zařazení pozemků v platném Územním plánu města :
Výměra jednotlivých nabízených pozemků :

V prodeji je nabízeno 14 stavebních pozemků o velikosti 807 m2 až 985 m2 (viz. cenová mapa pozemků) V tabulce je parcela označená číslem a u ní uvedena celková plocha a prodejní cena. U dvou velkých pozemků o velikosti 1623 m2 a 2562 m2 je cena modifikována.

Každý nabízený pozemek bude mít na své hranici přípojný bod na :

 • veřejnou síť el. energie provozovatele ČEZ Distribuce
 • splaškovou kanalizaci městské spol. Tepvos
 • veřejný vodovod městské spol. Tepvos
 • datovou síť (optika) městské spol. Kabelová televize UO

Přístupová komunikace, ulice bude v majetku města Ústí nad Orlicí.

Využití nabízeného pozemku je stanoveno platným Územním plánem města.

Výstavba na pozemku musí splňovat regulativy a pravidla výstavby dané Stavebním úřadem MÚ a architektem Města Ústí nad Orlicí :
Regulativy a pravidla pro budoucí zástavbu, Hylváty – ulice „Krásná“ = podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, k vytvoření identity lokality a ovlivnění vnímání veřejného prostoru

Stavební čáry

 • stavební čára je vedena souběžně s hranicí pozemku, vymezující veřejné uliční prostranství od pozemků určených k bydlení, je nepřekročitelnou hranicí trvalého zastavění budovami
 • objekty rodinných domů musí být osazeny na stavební čáře v odstupu 3m od hranice pozemku směrem do ulice
 • zástavba nesmí překročit stavební čáru směrem k navržené komunikaci žádnou svou částí, za umístění na stavební čáru se považuje pokud alespoň signifikantní část hlavní fasády objektu leží na stavební čáře
 • forma zastavění je otevřená – mezi jednotlivými rodinnými domy jsou rozestupy – minimální vzdálenost od hranice sousedního pozemku k zastavění je 3,5m, aby byla dodržena minimálně 7m vzdálenost mezi jednotlivými RD

Architektonické řešení, usazení, odstupy:

 • domy budou mít maximálně 2 NP + podkroví.
 • umístění rodinných domů je přípustné pouze ve vyznačené ploše – viz výkres, přičemž část hlavního objemu objektu musí být na stavební čáře v odstupu 3m od hranice pozemku
 • základní typ zastřešení staveb hlavních i vedlejších – je povolena šikmá sedlová střecha s min. spádem 30° a více, plochá střecha, u doplňkových staveb střecha pultová
 • hřebeny šikmých střech budou orientovány rovnoběžně či kolmo k uliční a stavební čáře
 • maximální zastavěnost pozemku udává koeficient zastavění – tj. přípustný počet m2 zastavěné plochy všech objektů na m2 pozemku, je stanoven na 0,3, tj. minimálně 70% pozemku bude nezastavěno
 • koeficient zeleně, umožňující vsak dešťových vod je stanoven na 0,4, tj. minimálně 60% pozemku bude umožňovat vsak, tedy bude nezastavěno a nezpevněno
 • výškové usazení vstupního podlaží objektu bude odpovídat přilehlému terénu, tj. bez výrazného vyvýšení – ±0 převážné části objektu bude max. 0,5m nad přilehlý terén
 • zástavba bude nepodsklepená, podsklepení je podmínečně přípustné za podmínky, že základové poměry budou dle vypracovaného posudku v rámci inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu vhodné

Oplocení:

 • uliční oplocení musí být přerušované (s možností průhledu) do max. výšky 1,5m od přilehlého terénu, přípustné jsou živé ploty, použití drátěného pletiva ani betonových plných plotových dílců není přípustné
 • pro provedení plotů mezi parcelami a oplocení zadních částí pozemků nesmí být použity prefabrikované betonové plné dílce, jiné limity nejsou stanoveny
 • pilíře pro osazení elektroměrových skříní a hlavních plynových uzávěrů musí být součástí oplocení do ulice a jsou limitovány výškou tohoto oplocení – max. 1,5m

Prohlášení o využití soukromých dat

Pro urychlení našeho jednání a úspoře Vašeho času budeme ponejvíce s Vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu: hylvaty@agrostavuo.cz
S odesláním Dotazníku s dotazem nebo Dotazníku s žádostí o rezervaci budete na závěr vyzváni k Souhlasu s nakládáním s citlivými údaji dle GDPR a Souhlasu k potvrzení s elektronickou komunikací:

Souhlas s elektronickou komunikací při přípravě, trvání a jednání o uzavření rezervační a kupní smlouvy
Souhlasím s předáváním informací e-mailem
Volím si, aby mi veškeré informace týkající se uzavření Rezervační smlouvy a následně Kupní smlouvy u AGS Hylváty, s.r.o. (bude-li jednání kdykoliv v budoucnu směřovat ke sjednání uvedených smluv) posílala společnost na mnou sdělený e-mail. Jedná se zejména o informace o firmě, informace o projektu Výstavba ulice „Krásná“ – Hylváty, UO, případné jiné další informace o schůzkách a jednáních o projektu. Uvědomuji si úroveň zabezpečení svého e-mailu a případná rizika s tím spojená.

Pro elektronickou komunikaci budou zprávy opatřeny dovětkem
UPOZORNĚNÍ:
Tato elektronická zpráva a dokumenty k ní připojené obsahují důvěrné informace, které jsou určeny výhradně jejímu zamýšlenému adresátovi. Nejste-li zamýšleným adresátem této zprávy, nejste oprávněn přílohy otevírat. Takové jednání je porušováním tajemství dopravované zprávy se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky, zprávu i s přílohami vymažte. Nejste-li zamýšleným adresátem této zprávy, laskavě o tom bez zbytečného odkladu informujte odesílatele.

Doplnění:
Vyhrazujeme si právo změn výše uvedených pravidel a upozorňujeme na určité časové omezení této nabídky. Vaše dotazy o další informace, předané formou DOTAZNÍKŮ, budeme průběžně zodpovídat a předávat do INFORMAČNÍHO PROSTORU www.ablochmanova.cz

Prohlašujeme, že Vaši mailovou adresu budeme využívat dále jen ke komunikaci s Vámi a k účelu předání informací o prodeji pozemků akce: Výstavba ulice „Krásná“ – Hylváty, UO.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat, že jste navštívili a přečetli si naše webové stránky a zároveň popřát správnou volbu při Vašem rozhodování o naší nabídce koupě pozemku. Děkuji

Image

AGS Hylváty, s.r.o.

Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 17452457 DIČ: CZ17452457
E: hylvaty@agrostavuo.cz
Image
Image
Image